Mus rasite:
Šaulių g. 20, 71117 Šakiai Telefonas: (8-345) 60188 Faksas: (8-345) 60188

Šakių rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, įmonės kodas 300021912.

Nuostatai

 

                                                                                                                                                PATVIRTINTA

                                                                                                                                                Šakių rajono savivaldybės tarybos

                                                                                                                                                2016 m. vasario 5 d. sprendimu Nr. T-15

 

ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šakių rajono savivaldybės Pedagoginės psichologinės tarnybos nuostatai (toliau – Nuostatai) skirti savivaldybės biudžetinės Pedagoginės psichologinės tarnybos pagrindiniam tikslui, uždaviniams, funkcijoms ir darbo organizavimui reglamentuoti.

2. Šakių rajono savivaldybės Pedagoginė psichologinė tarnyba (toliau – Tarnyba) įsteigta 2004-04-28 yra savivaldybės pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai biudžetinė įstaiga.

3. Teisinė forma – biudžetinė įstaiga

3.1. Savininkas – Šakių rajono savivaldybės taryba, kodas 111105023.

3.2. savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Šakių rajono savivaldybės taryba, Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai.

4. Tarnyba yra ribotos turtinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turi savo balansą, antspaudą ir sąskaitas Lietuvos Respublikoje įregistruotuose bankuose.

4.1. Buveinės adresas: Šaulių g. 20, LT-71117 Šakiai.

4.2. Tarnyba gali turėti padalinius.

4.3. Tarnybos veiklos terminas yra neribotas.

5. Tarnyba savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vaiko teisių konvencija, Švietimo įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais bei rajono savivaldybės tarybos patvirtintais Pedagoginės psichologinės tarnybos nuostatais.

II. TARNYBOS TIKSLAS, UŽDAVINIAI, VEIKLOS SRITIS IR PAGRINDINĖ VEIKLOS RŪŠIS

6. Tarnybos tikslai:

6.1. didinti specialiųjų poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčių asmenų ugdymosi veiksmingumą, psichologinį atsparumą teikiant reikalingą informacinę, ekspertinę ir konsultacinę pagalbą mokykloms.

6.2. koordinuoti suaugusiųjų mokymosi visą gyvenimą sistemą, kuri sudarytų sąlygas suaugusiųjų asmenų socialinei ir darbinei įtraukčiai, aktyviam pilietiškumui ir asmeniniam tobulėjimui

7. Tarnybos uždaviniai:

7.1. kuo anksčiau įvertinti asmens specialiuosius ugdymosi poreikius, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas, padėti jas išspręsti, surasti jam optimalią ugdymo vietą ir formą;

7.2. stiprinti mokyklos, mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) gebėjimus ugdyti specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius asmenis, formuoti teigiamas nuostatas jų atžvilgiu;

7.3. padėti mokykloms užtikrinti kokybišką specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčių mokinių ugdymą.

7.4. Sudaryti sąlygas suaugusiems asmenims įgyti bendrąsias kompetencijas bei formuoti jų teigiamas mokymosi visą gyvenimą  nuostatas, plėtojant formaliojo ir neformaliojo švietimo galimybes pagal parengtą ir patvirtintą neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiksmų planą.

8. Pagrindinė veiklos sritis – švietimo pagalba.

8.1. Švietimui būdingų paslaugų veikla (kodas 85.60).

8.2. Kitos švietimo veiklos rūšys:

8.2.1. sveikatos priežiūros, švietimo, kultūros ir kitų socialinių paslaugų, išskyrus socialinį draudimą, veiklos reguliavimas (kodas 84.12);

8.2.2. kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas (kodas 85.59).

9. Pagrindinė Tarnybos veiklos rūšis – švietimo tarnybų veiklos reguliavimas (kodas 84.12).

III. PAGRINDINĖS TARNYBOS FUNKCIJOS

10.Įvertinti asmens galias ir sunkumus, raidos ypatumus bei sutrikimus, pedagogines, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius, vaiko brandumą mokyklai, prireikus skirti specialųjį ugdymą.

11. Siūlyti ugdymo formą, būdus ir metodus, prireikus rekomenduoti teikti specialiąją pedagoginę, psichologinę, socialinę pedagoginę ir specialiąją pagalbą, rekomenduoti vaikui mokyklą.

12. Konsultuoti specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius asmenis, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus, specialistus, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo, ugdymo organizavimo, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų prevencijos bei jų sprendimo klausimais, mokinius – jų polinkių ir gabumų klausimais.

13. Teikti metodinę ir kitą švietimo pagalbą mokytojams, specialistams ir tėvams (globėjams, rūpintojams) vaiko pažinimo, specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčių asmenų ugdymo bei jo organizavimo, įvairių specialiųjų pedagoginių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų sprendimo klausimais, skleisti ir diegti specialiojo ugdymo ir psichologijos mokslo naujoves. Inicijuoti naujų ugdymo vietų steigimą, specialiosios pedagoginės ir/ar psichologinės pagalbos teikimą, aplinkos pritaikymą specialiųjų poreikių asmenims.

14. Organizuoti neformalųjį suaugusiųjų švietimą ir tęstinį mokymąsi, koordinuoti suaugusiųjų informavimą apie neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymo teikėjus, neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programas, neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi finansavimo galimybes Lietuvoje bei konsultuoti šiais klausimais.

15. Formuoti mokyklos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius asmenis ir jų ugdymą kartu su bendraamžiais.

16. Rengti ir įgyvendinti prevencijos ir kitas programas, padedančias veiksmingiau ugdyti specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius asmenis, sumažinti specialiosios pedagoginės pagalbos poreikį, išvengti psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų ar jas spręsti.

17. Kaupti, analizuoti ir vertinti informaciją apie Tarnybos aptarnaujamoje teritorijoje gyvenančius specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius asmenis, jų problemas, ugdymo organizavimą, aplinkos pritaikymą bei specialiosios pedagoginės ir/ar psichologinės pagalbos teikimo veiksmingumą.

18. Tarnyba gali vykdyti ir kitas jos nuostatuose nenurodytas funkcijas, atitinkančias jos veiklos tikslą ir uždavinius.

IV.  VALDYMAS

19. Tarnybai vadovauja direktorius, kurį skiria pareigoms ir atleidžia iš jų Šakių rajono savivaldybės taryba konkurso būdu. Direktoriumi skiriamas asmuo, turintis edukologijos (pedagogikos) arba psichologijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygstančią specialiojo pedagogo ar psichologo profesinę kvalifikaciją ir ne mažesnę kaip penkerių metų praktinio darbo patirtį.

20. Tarnybos direktoriaus kompetencija:

20.1. vadovauti strateginio plano ir metinės veiklos programos rengimui, suderinus su steigėju juos tvirtinti ir vadovauti jų įgyvendinimui;

20.2. priimti į darbą, atleisti iš jo, skirti drausmines nuobaudas ir skatinti Tarnybos darbuotojus Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka;

20.3. tvirtinti Tarnybos darbo tvarkos taisykles ir darbuotojų pareigybių aprašymus (nuostatus);

20.4. Tarnybos vardu sudaryti sutartis.

21. Tarnybos direktoriaus funkcijos:

21.1. inicijuoti Tarnybos veiklos planų ir programų rengimą;

21.2. telkti specialistus Tarnybos uždaviniams ir funkcijoms vykdyti bei nustatytoms veiklos programoms įgyvendinti;

21.3. stebėti, analizuoti ir vertinti Tarnybos veiklą;

21.4. rūpintis Tarnybos intelektiniais, materialiniais ir finansiniais ištekliais;

21.5. atstovauti Tarnybai kitose institucijose;

21.6. užtikrinti bendradarbiavimu pagrįstus santykius, etikos normų laikymąsi, skaidriai priimamus sprendimus, darbuotojų profesinį tobulėjimą, sveiką, saugią aplinką;

21.7. vykdyti kitas pareigybės aprašyme (nuostatuose) nustatytas funkcijas.

21.8. darbo užmokesčio fondo ribose tvirtina etatus.

22. Tarnybos direktorius atsako už visą Tarnybos veiklą, jos kokybę ir rezultatus, reikiamą specialistų išsilavinimą, tvarkomų dokumentų saugumą ir turimos informacijos konfidencialumą.

V. TARNYBOS SUDĖTIS IR DARBO ORGANIZAVIMAS

23. Tarnyba gali veikti tik tada, jei joje dirba šie reikiamą profesinę kvalifikaciją turintys specialistai: specialusis pedagogas, logopedas, psichologas (turintis psichologijos magistro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygstančią profesinę kvalifikaciją), gydytojas neurologas. Tarnyboje gali dirbti ir kiti specialistai – surdopedagogas, tiflopedagogas, socialinis pedagogas, psichoterapeutas, psichiatras, neformaliojo suaugusiųjų švietimo koordinatorius. Pageidautina, kad specialistai turėtų ne mažesnę kaip trejų metų praktinio darbo patirtį. Tarnybos specialistų etatų sąrašą tvirtina Tarnybos direktorius.

24. Tarnyba turi teisę:

            24.1. gauti apie savo klientus reikalingą informaciją iš valstybės ir savivaldybės įstaigų, padedančią veiksmingiau spręsti jiems kylančias problemas;

24.2. organizuoti bei vykdyti mokymus, išduoti pažymėjimus ir pažymas, patvirtinančius asmenų dalyvavimą vykdomuose švietimo renginiuose (išklausius nustatytą programos kursą ir įvykdžius nustatytus reikalavimus).

25. Tarnyba:

25.1. įvertina tėvams (globėjams rūpintojams) sutikus specialiuosius ugdymosi poreikius, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas asmenų nuo 3 iki 18 metų (turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių – iki 21 metų, jei mokosi bendrojo lavinimo ar specialiojoje mokykloje, ir vyresnius, jei nori įgyti pagrindinį išsilavinimą), gyvenančių savivaldybės teritorijoje ir/ar ugdomų mokyklose bei vaikų globos namuose, kurių steigėja yra savivaldybės taryba;

25.2. teikia pagalbą:

25.2.1. psichologinę, specialiąją pedagoginę – Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka, bei informacinę specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turintiems asmenims;

25.2.2. informacinę, konsultacinę, metodinę – tėvams (globėjams, rūpintojams), mokytojams;

25.3. Organizuoja mokymus suaugusiems asmenims pagal patvirtintą neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiksmų planą.

25.4. teikia suinteresuotoms institucijoms informaciją apie asmens specialiuosius ugdymosi poreikius ir jų tenkinimą, gavusi asmens ar jo tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą.

26. Tėvams (globėjams, rūpintojams) nesutikus su Tarnybos specialistų atliktu asmens specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimu, jo specialieji ugdymosi poreikiai gali būti vertinami Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centre.

27. Tarnybos specialistai:

27.1. dirba komandos principu, bendradarbiaudami su specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčio asmens tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais, su juo dirbančiais specialistais;

27.2. stengiasi pažinti specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius asmenis natūraliomis jų gyvenimo ir ugdymo sąlygomis;

27.3. nustato sutrikimus, atlieka nuodugnų asmens specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimą psichologiniu, pedagoginiu, medicininiu ir socialiniu aspektais, vertinimo rezultatus aptaria su tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytoju (-ais), priskiria specialiųjų poreikių asmenis specialiųjų ugdymosi poreikių grupei;

27.4. prireikus pakartotinai vertina asmens specialiuosius ugdymosi poreikius;

27.5. gali dalyvauti mokyklos vaiko gerovės komisijos veikloje, jeigu mokykloje nėra vieno, kelių ar nė vieno specialisto (psichologo, logopedo, specialiojo pedagogo).

28. Specialioji pedagoginė ir/ar psichologinė pagalba (vertinimas, informavimas, konsultavimas) specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turintiems asmenims teikiama Tarnyboje, mokykloje ar namuose (esant žymiai ribotam mobilumui dėl ligos ar patologinės būklės).

29. Tarnybos specialistai 50 procentų savo darbo laiko skiria įvertinimo ir konsultavimo funkcijoms vykdyti, o likusį laiką – kitoms pareigybių aprašymuose (nuostatuose) nustatytoms funkcijoms vykdyti bei darbams atlikti.

VI. DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ, DARBO APMOKĖJIMO TVARKA, TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

30. Tarnybos direktorius į Tarnybą darbuotojus priima ir atleidžia Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

31. Tarnybos darbuotojams už darbą mokama Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

32. Tarnybos darbuotojų teisės, pareigos ir atsakomybė nustatomos pareigybių nuostatuose.

33. Tarnybos specialistai atsako už vykdomų pedagoginių ir psichologinių tyrimų kokybę, korektišką tyrimo metodiką ir gautų duomenų panaudojimą, turimos informacijos konfidencialumą.

34. Tarnybos darbuotojai už savo funkcijų vykdymą atsako įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

VII. RYŠIAI

35. Tarnyba bendradarbiauja su Savivaldybės administracijos Švietimo skyriumi, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centru, kitų savivaldybių Pedagoginėmis psichologinėmis tarnybomis, mokyklomis, Vaiko teisių apsaugos skyriumi, nevyriausybinėmis bei kitomis vaikais besirūpinančiomis organizacijomis.

36. Tarnyba palaiko ryšius su įvairiomis užsienio šalyse veikiančiomis institucijomis, kurios rūpinasi specialiųjų poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčiais asmenimis.

VIII. TURTAS, LĖŠŲ ŠALTINIAI, JŲ NAUDOJIMAS, FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ

37. Tarnyba įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka valdo, naudojasi ir disponuoja priskirta žeme, pastatais, statiniais, įrengimais, transporto priemonėmis ir kitu turtu, reikalingu šiuose nuostatuose nustatytai veiklai vykdyti, kuris gali būti pirktas už Tarnybos lėšas, dovanotas arba įgytas kitu teisėtu būdu teisės aktų nustatyta tvarka.

38. Lėšos ir jų šaltiniai:

38.1. savivaldybės biudžeto lėšos, skiriamos pagal patvirtintą sąmatą;

38.2. valstybės biudžeto tikslinės lėšos;

38.3. fondų, organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų dovanotos ar kitaip teisėtais būdais perduotos lėšos;

38.4. pajamos, gautos už savivaldybės tarybos patvirtintas teikiamas mokamas paslaugas.

39. Lėšos naudojamos teisės aktų nustatyta tvarka:

39.1. Tarnyba yra asignavimų valdytoja ir turi teisę naudoti savivaldybės biudžeto lėšas savo įstaigai išlaikyti ir išlaidų sąmatose nustatytoms priemonėms finansuoti;

39.2. Tarnyba privalo prižiūrėti apskaitos tvarkymą, kontroliuoti įsiskolinimus bei imtis visų priemonių jiems išvengti;

39.3. Tarnyba turi garantuoti savo finansinių ir statistinių ataskaitų teisingumą;

39.4. Tarnybos direktorius atsakingas už tai, kad  nebūtų viršijami Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimu patvirtinti tarnybos bendrieji asignavimai;

39.5. Tarnybos direktorius, pažeidęs biudžeto asignavimų paskirstymo ir naudojimo tvarką, atsako pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

40. Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu finansinės operacijų ir buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės tvarkymas pavedamas biudžetinių įstaigų apskaitą tvarkančiam administracijos skyriui  vadovaujantis įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Finansų ministerijos įsakymais ir kitais teisės aktais.

IX. RAŠTVEDYBOS ORGANIZAVIMAS IR DOKUMENTŲ SAUGOJIMAS

41. Tarnybos Dokumentų rengimą bei Dokumentų tvarkymą ir apskaitą organizuoja Tarnybos direktorius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos archyvų įstatymu, Lietuvos valstybinio archyvo fondo nuostatais, Dokumentų rengimo taisyklėmis bei Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis.

X. VEIKLOS PRIEŽIŪRA

42. Tarnybos veiklą prižiūri steigėjas ir kitos valstybės ar savivaldybės įgaliotos institucijos.

43. Tarnybos finansinę veiklos kontrolę vykdo savivaldybės Kontrolieriaus tarnyba ir kitos įgaliotos institucijos.

XI. NUOSTATŲ TVIRTINIMAS, KEITIMAS IR PAPILDYMAS

44. Tarnybos nuostatus, jų pakeitimus ir papildymus tvirtina rajono savivaldybės taryba.

45. Nuostatus keičia ir papildo rajono savivaldybės taryba  Tarnybos direktoriaus teikimu.

XII. TARNYBOS PABAIGA IR PERTVARKYMAS

46. Tarnybą reorganizuoja, likviduoja ir pertvarko rajono savivaldybės taryba savo sprendimais Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

46.1. Tarnybos veikla pasibaigia likvidavimo arba reorganizavimo būdu.

46.2. Tarnyba gali būti reorganizuojama į šių formų juridinio asmens teises turinčią įstaigą ar įmonę:

46.2.1. biudžetinę įstaigą (sujungus ar išskaidžius);

46.2.2. valstybės ar savivaldybės įmonę;

46.2.3.  viešąją įstaigą.

47. Reorganizuojamos Tarnybos įvertintas turtas perduodamas Vyriausybės nustatyta tvarka  steigiamai  savivaldybės įmonei valdyti, naudoti ir juo disponuoti patikėjimo teise.

48. Jeigu Tarnyba reorganizuojama į viešąją įstaigą, jos įvertintas turtas Vyriausybės nustatyta tvarka steigėjo sprendimu perduodamas steigiamai viešajai įstaigai panaudos sutarties pagrindais.

XIII. REGISTRAVIMAS

49. Tarnyba įregistruojama, perregistruojama ir išregistruojama Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

50. Tarnyba laikoma įsteigta nuo jos įregistravimo Juridinių asmenų registre.

XIV. VIEŠŲ PRANEŠIMŲ SKELBIMAS

51. Vieši pranešimai apie pedagoginės psichologinės tarnybos veiklą skelbiami Šakių rajono savivaldybės ir Pedagoginės psichologinės tarnybos tinklapiuose bei VĮ Registrų centro elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“.

Direktorė                                                                                                                                          Dana Kriaučiūnienė

 

_______________________________________