Mus rasite:
Šaulių g. 20, 71117 Šakiai Telefonas: (8-345) 60188 Faksas: (8-345) 60188

Šakių rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, įmonės kodas 300021912.

Finansinės ataskaitos

2012 m. finansinių ataskaitų rinkinys

Bendroji informacija.pdf

Apskaitos politika.pdf

Veiklos rezultatų ataskaita.pdf

Atsargų vertės pasikeitimas.pdf

Finansavimo sumos ir jų pokytis.pdf

Finansavimo sumų likučiai.pdf

Finasinės būklės ataskaita.pdf

Ilgalaikio materialiojo turto vertės pasikeitimas.pdf

Informacija apie gautinas sumas.pdf

Informacija apie pinigus.pdf

Informacija pagal veiklos segmentus.pdf

Nematerialiojo turto vertės pasikeitimas.pdf

Pagrindinės veiklos sąnaudų pastabos.pdf

Panauda.pdf

Pinigų srautų ataskaita.pdf

Sąskaitų planas.pdf

2013 m. finansinės ataskaitos (I ketvirtis)

Veiklos rezultatų ataskaita 2013 m. I ketv.xls

Sutrumpintas aiškinamasis raštas prie I ketv. ataskaitų.doc

Finansinės būklės ataskaita 2013 m. I ketv.xls

VSAFAS priedas I ketv.xls

2013 m. finansinės ataskaitos (II ketvirtis)

Veiklos rezultatų ataskaita 2013 m. II ketv.xls

Sutrumpintas aiškinamasis raštas prie II ketv. ataskaitų.doc

Finansinės būklės ataskaita 2013 m. II ketv.xls

VSAFAS priedas II ketv.xls

2013 m. finansinės ataskaitos (III ketvirtis)

Veiklos rezultatų ataskaita 2013 m. III ketv.xls

Sutrumpintas aiškinamasis raštas prie III ketv. ataskaitų.doc

Finansinės būklės ataskaita 2013 m. III ketv.xls

VSAFAS priedas III ketv.xls

2013 m. finansinių ataskaitų rinkinys

Veiklos rezultatų ataskaita.pdf

Sąskaitų planas.pdf

Pinigų srautų ataskaita.pdf

Panauda.pdf

Pagrindinės veiklos sanaudų pastabos.pdf

Nematerialiojo turto vertės pasikeitimas.pdf

Informacija pagal veiklos segmentus.pdf

Informacija apie trumpalaikes mokėtinas sumas.pdf

Informacija apie pinigus.pdf

Informacija apie gautinas sumas.pdf

Ilgalaikio turto vertės pasikeitimas.pdf

Finansinės būklės ataskaita.pdf

Finansavimo sumų likučiai.pdf

Finansavimo sumos pagal šaltinį ir pokyčiai.pdf

Bendra informacija.pdf

Atsargų vertės pasikeitimas.pdf

Apskaitos politika.pdf

2014 m. finansinės ataskaitos (I ketvirtis)

Veiklos rezultatų ataskaita 2014 m. I ketv.xls

Sutrumpintas aiškinamasis raštas prie I ketv. ataskaitų.doc

Finansinės būklės ataskaita 2014 m. I ketv.xls

VSAFAS priedas I ketv.xls

2014 m. finansinės ataskaitos (II ketvirtis)

Sutrumpintas aiškinamasis raštas prie II ketv. ataskaitų.doc

Veiklos razultatų ataskaita 2014 m. II ketv.xls

Finansinės būklės ataskaita 2014 m. II ketv.xls

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

2014 m. finansinės ataskaitos (III ketvirtis)

Sutrumpintas aiškinamasis raštas prie III ketv. ataskaitų.doc

Veiklos razultatų ataskaita 2014 m. III ketv.xls

Finansinės būklės ataskaita 2014 m. III ketv.xls

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

2014 m. finansinių ataskaitų rinkinys

Aiškinamasis raštas prie metinių ataskaitų.doc

Apskaitos politika.pdf

Atsargų vertės pasikeitimas.pdf

Bendrasis sąskaitų planas.pdf

Bendroji informacija.pdf

Darbo užmokesčio ir soc.draud.sąnaudos.pdf

Finansavimo sumų likučiai.pdf

Finansinės būklės ataskaita.pdf

Finansavimo sumos pagal šaltinį, paskirtį ir jų pokyčiai.pdf

Ilgalaikio turto vertės pasikeitimas.pdf

Informacija apie gautinas sumas.pdf

Informacija apie moketinas sumas.pdf

Informacija apie pinigus.pdf

Nematerealiojo turto vertės pasikeitimas.pdf

Pagrindinės veiklos sąnaudos.pdf

Pinigų srautų ataskaita.pdf

Veiklos rezultatų analizė.pdf

2015 m. finansinės ataskaitos (I ketvirtis)

Sutrumpintas aiškinamasis raštas prie I ketv. ataskaitų.doc

Veiklos rezultatų ataskaita 2015 m. I ketv.xls

Finansinės būklės ataskaita 2015 m. I ketv.xls

VSAFAS_priedas 1 ketvir.xls

2015 m. finansinės ataskaitos (II ketvirtis)

Sutrumpintas aiškinamasis raštas prie II ketv. ataskaitų.doc

Veiklos rezultatų ataskaita 2015 m. II ketv.xls

Finansinės būklės ataskaita 2015 m. II ketv.xls

VSAFAS_priedas II ketvir.xls

2015 m. finansinės ataskaitos (III ketvirtis)

VSAFAS_priedas III ketvir.xls

Sutrumpintas aiškinamasis raštas prie III ketv. ataskaitų.doc

Veiklos rezultatų ataskaita 2015 m. III ketv.xls

Finansinės būklės ataskaita 2015 m. III ketv.xls

2015 m. finansinės ataskaitos (IV ketvirtis)

Aiškinamasis raštas prie metinių ataskaitų.doc

Apskaitos politika.pdf

Atsargų vertės pasikeitimas.pdf

Bendroji informacija.pdf

DU ir socdraudimo sąnaudos.pdf

Finansavimo sumos pagal šaltinį ,paskirtį.pdf

Finasavimo sumų likučiai.pdf

Finasinės būklės ataskaita.pdf

Grynojo turto pokyčių ataskaita.pdf

Ilgalaikio materialaus turto vertės pasiket.pdf

Informacija apie gautinas sumas.pdf

Informacija apie pinigus.pdf

Informacija apie trumpalaikes mokėtinas sumas.pdf

Informacija apie įsipareigojimų dalį.pdf

Informacija pagal veiklos segmentus.pdf

Nematerialiojo turto vertės pasikeitimas.pdf

Pinigų srautų ataskaita.pdf

Privalomasis bendrasis sąskaitų planas.pdf

Veiklos rezultetų ataskaita.pdf

įsipareigojimai atsirandantys iš nuomos.pdf

2016 m. finansinės ataskaitos (I ketvirtis)

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansinės būklės ataskaita

Sutrumpintas aiškinamasis raštas

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

2016 m. finansinės ataskaitos (II ketvirtis)

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansinės būklės ataskaita

Sutrumpintas aiškinamasis raštas

VSAFAS priedas II ketvirtis

2016 m. finansinės ataskaitos (III ketvirtis)

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansinės būklės ataskaita

Sutrumpintas aiškinamasis raštas

VSAFAS priedas II ketvirtis

2016 m. finansinės ataskaitos (IV ketvirtis)

Aiškinamasis raštas prie metinių ataskaitų

Apskaitos politikos keitimo įtaka 1.pdf

Apskaitos politikos keitimo įtaka 2.pdf

Atsargų vertės pasikeitimas.pdf

Bendrasis sąskaitų planas 1.pdf

Bendrasis sąskaitų planas 2.pdf

Bendrasis sąskaitų planas 3.pdf

Bendrasis sąskaitų planas 4.pdf

Bendroji informacija.pdf

DU ir soc.draudimo sąnaudos.pdf

FBA I d.pdf

FBA II d.pdf

Finansavimo sumos.pdf

Finansavimo sumų likučiai.pdf

Ilalaikio materiaus turto pastaba 1.pdf

Ilgalaikio materialaus turto vertės pasikeitimas.pdf

Informacija apie gautinas sumas.pdf

Informacija apie trumpalaikes mokėtinas sumas.pdf

Informacija apie pinigus.pdf

Informacija pagal veiklos segmentus.pdf

Įsipareigojimai atsirandantys iš nuomos.pdf

Nematerialiojo turto vertės pasikeitimas.pdf

Nematerialus turtas. Pastaba.pdf

Pinigų srautų ataskaita 1.pdf

Pinigų srautų ataskaita 2.pdf

Veiklos rezultatų ataskaita.pdf

2017 m. finansinės ataskaitos (I ketvirtis)

20_VSAFAS_priedas I ketv.xls

Finansinės būklės ataskaita 2017 I ketv.xls

Sutrumpintas aiškinamasis raštas prie I ketv ataskaitų.doc

veiklos razultatų ataskaita 2017 I ketv..xls

2017 m. finansinės ataiskaitos (II ketvirtis)

2017 II ketv. finansinės ataskaitos.pdf

2017 II ketv.biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos (1).pdf

2017 m. finansinės ataiskaitos (III ketvirtis)

2017 m. III ketv. finansinės ataskaitos.pdf

Biudžeto sąmatų įvykdymo atskaitos III ketv.pdf

2017 m. finansinės ataiskaitos (IV ketvirtis)

Biudžeto sąmatų įvykdymo ataskaitos IV ketv.pdf

Finansinių atskaitų rinkinys už 2017 metus.pdf

2018 m. finansinės ataskaitos (I ketvirtis)

Biudžeto sąmatų įvykd. atskaitos 2018 I ketv.pdf

Finansinių ataskaitų rinkinys 2018 I ketv.pdf

2018 m. finansinės ataskaitos (II ketvirtis)

Biudžeto sąmatų įvykd. ataskaitos 2018 II k..pdf

Finansinių ataskaitų rinkinys 2018 m II ketv.pdf

2018 m. finansinės ataskaitos (III ketvirtis)

Biudžeto sąmatų įvykd. ataskaitos 2018 III k..pdf

Finansinių ataskaitų rinkinys 2018 III ketv.pdf

2018 m. finansinės ataskaitos (IV ketvirtis)

Biudžeto sąmatų įvykd. ataskaitos 2018 IV k..pdf

2019/Šakių r. PPT 2018 finans ataskaitų rinkinys.pdf

2019 m. finansinės ataskaitos (I ketvirtis)

Biudžeto sąmatų įvykd ataskaitos 2019 I ketv.pdf

Finansinių ataskaitų rinkinys 2019 I ketv.pdf

2019 m. finansinės ataskaitos (II ketvirtis)

Biudžeto sąmatų įvykd ataskaitos 2019 II k.pdf

Finansinių atsakaitų rinkinys 2019 II ketv.pdf

2019 m. finansinės ataskaitos (III ketvirtis)

Biudžeto sąmatų įvykd ataskaitos 2019 III ketv.pdf

Finansinių ataskaitų rinkinys 2019 m III ketv.pdf