Mus rasite:
Šaulių g. 20, 71117 Šakiai Telefonas: (8-345) 60188 Faksas: (8-345) 60188

Šakių rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, įmonės kodas 300021912.

SKELBIAMA ATRANKA ANDRAGOGO PAREIGOMS UŽIMTI

1. Įstaigos pavadinimas: Šakių rajono Švietimo pagalbos tarnyba.

2. Pareigybės pavadinimas: andragogas.

3. Darbo sutarties rūšis: neterminuota.

4. Darbo krūvis: 0,75 etato.

5. Darbo pobūdis:

5.1. rengia (dalyvauja rengiant) Tarnybos strateginį, ilgalaikius ir trumpalaikius veiklos planus, programas, projektus;

5.2. inicijuoja ir organizuoja rajono suaugusiųjų kvalifikacijos tobulinimo renginius: seminarus, kursus, paskaitas, konferencijas, parodas ir kitus renginius;

5.3. organizuoja ir inicijuoja dalykų (išskyrus ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo) metodinių būrelių veiklą, kūrybiškai dirbančių pedagogų ir kitų suaugusiųjų institucijų profesinės patirties sklaidą;

5.4. tiria Šakių rajono bendruomenės kvalifikacijos tobulinimo ir savišvietos poreikius, juos sistemina, analizuoja, apibendrina ir teikia pasiūlymus;

5.5. rūpinasi kvalifikacijos tobulinimo programų rengimu arba jų paieška, telkia rajono pedagogų bendruomenę profesinės patirties sklaidai ir kvalifikacijos tobulinimo programų rengimui;

5.6. formuoja kvalifikacijos tobulinimo renginių klausytojų grupes, teikia informaciją ugdymo ir kitoms įstaigoms apie Tarnyboje vykstančius renginius;

5.7. palaiko bendradarbiavimo ryšius su institucijomis, susijusiomis su neformaliuoju suaugusiųjų švietimu, inicijuoja partnerystės tinklų plėtrą;

5.8. kuria dalykų metodinės veiklos sistemą, inicijuoja ir vykdo profesinės darbo patirties sklaidą;

5.9. pagal kompetencijas teikią konsultacinę ir informacinę pagalbą švietimo, kvalifikacijos, metodinės veiklos, programų rengimo, kompetencijų ugdymo ir kitais klausimais;

5.10. teikia pagalbą švietimo darbuotojams, norintiems parengti ir platinti mokomąją bei metodinę medžiagą;

5.11. inicijuoja, rengia ir vykdo projektus siekiant gauti įvairių fondų finansinę bei intelektualinę paramą;

5.12. sistemina, analizuoja ir apibendrina informaciją, ruošia statistines ataskaitas;

5.13. kaupia edukacinės patirties banką: metodinę literatūrą, spaudinius, aprašus, vaizdo ir garso įrašus, renginių medžiagą; tvarko kvalifikacijos tobulinimui reikalingą medžiagą,

5.14. registruoja kvalifikacijos tobulinimo renginių dalyvius, dalyvių, lektorių pažymas ir pažymėjimus, tvarko kvalifikacijos tobulinimo ir metodinių renginių dokumentus pagal dokumentų rengimo ir įforminimo bei raštvedybos taisykles ir Tarnybos nustatytą tvarką;

5.15. vykdo kvalifikacijos tobulinimo renginio kokybės įvertinimą, renka grįžtamąją informaciją iš renginių dalyvių ir lektorių;

5.16. įveda duomenis apie kvalifikacijos tobulinimo renginį į informacijos kaupimo formas, sistemas;

5.17. viešina Tarnybos veiklą internetinėse svetainėse, socialiniuose tinkluose, spaudoje;

5.18. kartą per metus vykdo savo veiklos įsivertinimą, teikia pasiūlymus;

5.19. vykdo Tarnybos įsivertinimą pagal Institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos vertinimo ir akreditacijos taisykles;

5. 20. laikosi etikos normų ir Vidaus taisyklių reikalavimų, atsako už jam patikėtų darbų ir įpareigojimų atlikimą;

5. 21. vykdo kitus Tarnybos direktoriaus įsakymus ir pavedimus, atitinkančius Tarnybos tikslus ir funkcijas neviršijant darbo laiko.

6. Kvalifikaciniai reikalavimai pareigybei užimti:

6. 1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą pedagoginį išsilavinimą ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;

6. 2. turi būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais reglamentuojančiais neformalųjį suaugusiųjų mokymą ir kvalifikacijos tobulinimą, savivaldybės teisės aktais reglamentuojančiais Tarnybos veiklą ir gebėti juos  taikyti praktikoje;

6.3. gerai mokėti valstybinę kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, nustatytų teisės aktais, reikalavimus; gebėti sklandžiai ir nuosekliai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

6. 4. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis: valdyti informaciją, naudoti informacinių komunikacinių technologijų bendravimo priemones, plėtoti profesinius ryšius nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis;

6. 5. mokėti bendrauti ir bendradarbiauti, dirbti komandoje;

6. 6. mokėti kaupti, valdyti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, planuoti ir organizuoti veiklą;

6. 7. turėti galiojančią Asmens medicininę knygelę.

7. Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:
7.1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje, adresuotą Šakių rajono Švietimo pagalbos tarnybos direktoriui;

7.2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas arba tik šių dokumentų notaro patvirtintas kopijas;

7.3. gyvenimo aprašymą;

7.4. motyvacinį laišką;

7. 5. papildomą dokumentą – darbo gaires, kuriose išdėstyti pretendento siūlymai dėl atitinkamų pareigų darbo veiklos. Gairių apimtis neturi būti didesnė kaip 10 000 spaudos ženklų (iki 5 puslapių teksto);

7.6. kitus skelbime apie atranką nurodytus dokumentus, būtinus patvirtinti pretendento atitiktį pareigybės aprašyme nustatytiems reikalavimams.

7.7. Pretendento siunčiamas gyvenimo aprašymas gali būti pasirašytas elektroniniu parašu arba turi būti suformuotas elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą (pavyzdžiui, PDF formatu).

8. Dokumentai pateikiami  Šakių rajono Švietimo pagalbos tarnybai,  adresu: Šaulių g. 20, Šakiai, LT-71117, arba elektroniniu paštu: sakiai.ppt@gmail.com. Dokumentų priėmimo pradžia 2020 m. gruodžio 14 d., 8.00 val.,  pabaiga - 2020 m. gruodžio 22  d., 17.00 val.

9. Atrankos būdas - pokalbis.  Pretendentai, atitinkantys reikalavimus, bus kviečiami į pokalbį (vyks nuotoliniu būdu), kuris vyks 2020 m. gruodžio 23 d.

Paskelbimo data: 2020-12-03

Informacija teikiama tel.: (8 345)  60188.

 

« Atgal