Mus rasite:
Šaulių g. 20, 71117 Šakiai Telefonas: (8-345) 60188 Faksas: (8-345) 60188

Šakių rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, įmonės kodas 300021912.

SKELBIAMA ATRANKA LOGOPEDO PAREIGOMS UŽIMTI

1. Įstaigos pavadinimas: Šakių rajono Švietimo pagalbos tarnyba.

2. Pareigybės pavadinimas: logopedas.

3. Darbo sutarties rūšis: neterminuota.

4. Darbo krūvis: 0,25 etato.

5. Darbo pobūdis:

5. 1. Įvertina mokinių (vaikų) kalbos raidos ypatumus bei kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus Tarnyboje, mokykloje ar, esant žymiai ribotam mokinio (vaiko) mobilumui dėl ligos ar patologinės būklės – mokinio (vaiko) namuose, prireikus skiria specialųjį ugdymą.

5. 2. Siūlo ugdymo formą, būdus ir metodus, prireikus rekomenduoja teikti specialiąją pedagoginę (logopedo) bei specialiąją pagalbą mokiniams (vaikams), kuriems nustatyti kalbos ir kiti komunikacijos sutrikimai, rekomenduoja vaikui mokyklą.

5. 3. Konsultuoja kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus, pagalbos mokiniui specialistus specialiosios pedagoginės (logopedo) pagalbos teikimo, ugdymo organizavimo, kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų prevencijos bei jų šalinimo klausimais.

5. 4. Teikia metodinę pagalbą mokytojams, pagalbos mokiniui specialistams ir tėvams (globėjams, rūpintojams) kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų turinčių mokinių (vaikų) ugdymo bei jo organizavimo klausimais, skleidžia ir diegia logopedijos naujoves.

5. 5. Formuoja mokyklos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų turinčius mokinius ir jų ugdymą kartu su bendraamžiais.

5. 6. Analizuoja mokyklos dokumentus, susijusius su kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų turinčių mokinių ugdymu.

5. 7. Teikia informaciją apie kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų turinčių mokinių (vaikų) kalbos raidos vertinimo išvadas ir rezultatus, specialiuosius ugdymosi poreikius ir jų tenkinimą suinteresuotoms institucijoms ar asmenims, susijusiems su mokinių (vaikų) ugdymu, gavęs tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą.

5. 8. Rengia ir įgyvendina projektus bei programas ir/ar juose dalyvauja.

5. 9. Rengia metodines rekomendacijas apie darbą su kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų turinčiais mokiniais bei šių sutrikimų šalinimą.

5. 10. Dalyvauja rengiant kalbos raidos vertinimo metodikas.

5. 11. Tvarko ir pildo savo darbo dokumentus.

5. 12. Vykdo kitus tarnybos vadovo pavedimus, susijusius su tarnybos logopedo funkcijomis.

6. Kvalifikaciniai reikalavimai pareigybei užimti:

6. 1. Logopedo profesinė kvalifikacija.

6. 2. Ne mažesnė kaip trejų metų logopedo darbo patirtis mokykloje.

6. 3. Žinojimas ir gebėjimas taikyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius specialųjį ugdymą, Lietuvos specialiojo ugdymo sistemos išmanymas.

6. 4. Išmanymas kalbos vertinimo metodikos, gebėjimas ją taikant atlikti mokinių (vaikų) kalbos vertinimą bei nustatyti kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus.

6.5. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis.

6.6. Mokėti kaupti, apibendrinti, sisteminti informaciją, planuoti veiklą.

6.7. Privalumai: daugiau negu vienos užsienio kalbos mokėjimas ir kompiuterinis raštingumas, projektinio darbo patirtis, gebėjimas dirbti komandoje, komunikabilumas, iniciatyvumas, vairuotojo pažymėjimas.

7. Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus: Pretendentas, siekiantis dalyvauti atrankoje, elektroniniu paštu arba tiesiogiai Šakių rajono Švietimo pagalbos tarnybos direktoriui privalo pateikti šiuos dokumentus:
7.1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje, adresuotą Šakių rajono Švietimo pagalbos tarnybos direktoriui;

7.2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas arba tik šių dokumentų notaro patvirtintas kopijas;

7.3. gyvenimo aprašymą;

7.4. motyvacinį laišką;

7. 5. papildomą dokumentą – darbo gaires, kuriose išdėstyti pretendento siūlymai dėl atitinkamų pareigų darbo veiklos. Gairių apimtis neturi būti didesnė kaip 10 000 spaudos ženklų (iki 5 puslapių teksto);

7.6. kitus skelbime apie atranką nurodytus dokumentus, būtinus patvirtinti pretendento atitiktį pareigybės aprašyme nustatytiems reikalavimams.

7.7. Pretendento siunčiamas gyvenimo aprašymas gali būti pasirašytas elektroniniu parašu arba turi būti suformuotas elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą (pavyzdžiui, PDF formatu).

8. Dokumentai pateikiami  Šakių rajono Švietimo pagalbos tarnybai,  adresu: Šaulių g. 20, Šakiai, LT-71117, arba elektroniniu paštu: sakiai.ppt@gmail.com. Dokumentų priėmimo pradžia 2020 m. gruodžio 14 d., 8.00 val.,  pabaiga - 2020 m. gruodžio 22  d., 17.00 val.

9. Atrankos būdas - pokalbis.  Pretendentai, atitinkantys reikalavimus, bus kviečiami į pokalbį (vyks nuotoliniu būdu), kuris vyks 2020 m. gruodžio 23 d.

Paskelbimo data: 2020-12-03

Informacija teikiama tel.: (8 345)  60188.

 

« Atgal