Mus rasite:
Šaulių g. 20, 71117 Šakiai Telefonas: (8-345) 60188 Faksas: (8-345) 60188

Šakių rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, įmonės kodas 300021912.

SKELBIAMA ATRANKA NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO KOORDINATORIAUS PAREIGOMS UŽIMTI

SKELBIAMA ATRANKA NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO KOORDINATORIAUS PAREIGOMS UŽIMTI

  

1. Įstaigos pavadinimas: Šakių rajono savivaldybės pedagoginė psichologinė tarnyba.

2. Pareigybės pavadinimas: neformaliojo suaugusiųjų švietimo koordinatorius.

3. Darbo sutarties rūšis: neterminuota.

4. Darbo krūvis: 0,5 etato (darbo užmokesčio koeficientas 5,49).

5. Darbo pobūdis:

5.1. koordinuoja rajono institucijų vykdomą suaugusiųjų švietimą;

5.2. organizuoja gerosios suaugusiųjų švietimo patirties sklaidos renginius rajone;

5.3. aiškina valstybinę ir regioninę švietimo politiką, formuoja rajono suaugusiųjų švietimo poreikius atitinkančius veiklos tikslus, inicijuoja ilgalaikių ir trumpalaikių rajono suaugusiųjų švietimo veiklos planų, programų, projektų rengimą;

5.4. rengia ir teikia savivaldybės tarybai tvirtinti neformaliojo suaugusiųjų švietimo plėtros veiksmų planą;

5.5. kuria suaugusiųjų švietimo veiklos sistemą rajone, inicijuoja ir vykdo gerosios darbo patirties sklaidą;

5.6. vadovauja rajono suaugusiųjų švietimo veiklos planų, programų, projektų rengimui ir jų vykdymui;

5.7. vykdo viešuosius pirkimus, susijusius su Tarnybos veikla;

5.8. inicijuoja ir vykdo tyrimus rajono suaugusiųjų švietimo  veiklai gerinti;

5.9. viešina informaciją apie rajone vykdomą suaugusiųjų švietimą;

5.10. teikia pagalbą suaugusiųjų švietimą vykdančioms rajono bendruomenėms, skleidžia šalies ir užsienio suaugusiųjų švietimo veiklos inovacijas;

5.11. organizuoja suaugusiųjų asmenų kvalifikacijos tobulinimo(si) ir mokymo(si) renginius;

5.12. kaupia medžiagą ir aktualią informaciją talpina Tarnybos interneto svetainėje;

5.13. tiria ir prognozuoja suaugusiųjų švietime dalyvaujančių asmenų kvalifikacijos tobulinimo ir saviugdos poreikius;

5.14. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Tarnybos projektus, susijusius su suaugusiųjų švietimu;

5.15. vykdo suaugusiųjų švietimo renginių dalyvių registraciją;

5.16. koordinuoja suaugusiųjų informavimą apie neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymo teikėjus, neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programas, neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi finansavimo galimybes Lietuvoje bei konsultuoja šiais klausimais;

5.17. bendradarbiauja su rajono nevyriausybinėmis organizacijomis;

5.18. vykdo ir kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas bei Tarnybos direktoriaus pavedimus.

6. Kvalifikaciniai reikalavimai pareigybei užimti:

6.1. Turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, įgytą iki 2009 metų arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą. Neformaliojo suaugusiojo švietimo koordinatoriaus pareigybė yra priskiriama specialistams, kurių lygis – B;

6.2. turėti pedagogo/mokytojo arba andragogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų darbo stažą;

6.3. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;

6.4. gebėti organizuoti kvalifikacijos tobulinimo renginius, rengti programas, projektus;

6.5. vykdyti viešuosius pirkimus, susijusius su Tarnybos veikla;

6.6. mokėti kaupti, apibendrinti, sisteminti informaciją, planuoti veiklą;

6.7. privalumai: daugiau negu vienos užsienio kalbos mokėjimas ir kompiuterinis raštingumas, projektinio darbo patirtis, gebėjimas dirbti komandoje, komunikabilumas, iniciatyvumas, vairuotojo pažymėjimas.

7. Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus: Pretendentas, siekiantis dalyvauti atrankoje, elektroniniu paštu arba tiesiogiai Šakių rajono savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos direktoriui privalo pateikti šiuos dokumentus:
7.1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje, adresuotą Šakių rajono savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos direktoriui;

7.2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas arba tik šių dokumentų notaro patvirtintas kopijas;

7.3. gyvenimo aprašymą;

7.4. motyvacinį laišką;

7.5. kitus skelbime apie atranką nurodytus dokumentus, būtinus patvirtinti pretendento atitiktį pareigybės aprašyme nustatytiems reikalavimams.

7.6. Pretendento siunčiamas gyvenimo aprašymas gali būti pasirašytas elektroniniu parašu arba turi būti suformuotas elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą (pavyzdžiui, PDF formatu).

8. Dokumentai pateikiami  Šakių rajono savivaldybės Pedagoginei  psichologinei tarnybai,  adresu: Šaulių g. 20, Šakiai, LT-71117, arba elektroniniu paštu: sakiai.ppt@gmail.com. Dokumentų priėmimo pradžia 2020 m. spalio 23 d., 8.00 val.,  pabaiga - 2020 m. lapkričio 4  d., 17.00 val.

9. Atrankos būdas - pokalbis.  Pretendentai, atitinkantys reikalavimus, bus kviečiami į pokalbį, kuris vyks 2020 m. lapkričio 6 d. 9.00 val. Šakių rajono savivaldybės pedagoginėje psichologinėje tarnyboje. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

Paskelbimo data: 2020-10-23

Informacija teikiama tel.: (8 345)  60188.

« Atgal